Altijd aan

Altijd aan

Adrienne | Gifted People Hoogbegaafdheid 10 Comments

Grappig dat wanneer ik bewust de tijd neem om even niets te doen, er me ineens iets te binnen schiet. Een idee, of een bepaalde gedachte. Vanuit dat idee of die gedachte ontstaat weer iets anders. En vanuit daar weer iets anders. Het lijkt ook wel steeds sneller te gaan.

Een beetje zo:

Plop……… Plop…… Plop… Plop. PlopPlopPlopPlopPlopPlopPlopPlopPlop. 

Het is alsof zich een domino effect heeft ontketend. Vooral leuk als ik ’s avonds in bed lig. Inmiddels heb ik me er bij neergelegd dat ik er dan maar beter gewoon even uit kan gaan om deze “plops” op te schrijven. Dan kan ik daarna weer rustig slapen.

Over het algemeen vind ik het heerlijk om van het ene idee in het andere te vallen. Om van de ene gedachte door te stromen in een nieuwe. Maar lange tijd voelde het alsof ik altijd “aan” stond. Gek werd ik er van. Het was vermoeiend om de hele dag die rits aan gedachten te hebben die elkaar met hoge snelheid opvolgden.

En naast de leuke ideeën die er naar boven kwamen, had ik ook veel last van negatieve gedachtes en angsten die zich op dezelfde wijze leken te vermenigvuldigen. Het heeft me doen beseffen hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je gedachten. Zeker als ze elkaar razendsnel opvolgen.

 

Waar je aan denkt is de basis

Gedachtes trekken soortgelijke gedachtes aan. En hoe sneller die gedachtes zich opvolgen, hoe meer focus er op komt te liggen en des te meer het je leven beïnvloedt. Een passende quote hierbij is: “Watch your thoughts; for they become words. Watch your words; for they become actions. Watch your actions; for they become habits. Watch your habits; for they become character. Watch your character for it will become your destiny. ”

Als snelle denker kun je nog weleens de regie verliezen over je eigen gedachtes. Daarom is het belangrijk dat jij jezelf regelmatig bewust maakt van de gedachtes die je hebt. Zijn het positieve gedachtes? Gedachtes die bijdragen aan hoe jij je voelt en wat je doet? Of zijn het gedachtes gericht op wat niet goed gaat, wat jij niet kunt of bent?

Onthoud dat jij automatisch beweegt in lijn van wat je denkt. Dat betekent dat je dingen niet doet of durft als jouw gedachtes vooral negatief gestemd zijn en je daarmee wat je niet wilt juist waar maakt. Het loont om een paar keer per dag even bij jezelf “in te checken”. Hoe voel ik me? Wat is mijn gedachtengang? Waar ben ik op gericht?

Andersom werkt het natuurlijk ook. Dus als jij het jezelf aanleert om positieve gedachtes te zetten tegenover de negatieve gedachtes, ga je zien dat alles in je leven anders met je mee gaat bewegen.

 

Van aan naar uit

Het continu aanstaan, heeft ook als gevolg dat je een vorm van mentale overbelasting krijgt. Ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van jouw gedachtes. Zorg er daarom voor dat je dagelijks iets doet om even uit je hoofd en in beweging te komen.

Mediteren is daarbij een goede manier om te leren hoe je meer rust in je hoofd krijgt. Met de nadruk op leren. Mediteren is iets wat oefening vergt. Voor mij heeft het veel positieve veranderingen teweeg gebracht en ik heb minder last van die enorme hoeveelheid gedachtes. En de gedachtes die ik wel heb, daar heb ik veel meer plezier van. Overigens zijn er veel verschillende vormen van meditatie, dus wees niet te snel met de gedachte “mediteren, dat is niets voor mij” ;).

 

Wat kun je doen?

 1. Vind een activiteit waarbij je denken wordt vertraagd. Denk aan bewegen, iets creatiefs doen met je handen. Ook mediteren helpt hier bij. Dat is iets wat in het begin wat oefening vergt, maar op termijn het zeker waard is.
 2. Maak jezelf los van wat je doet. Neem genoeg bezinningstijd. Tijd waarin je even niets hoeft of moet. Dat geeft al een hele hoop rust. Ja, je hebt dan nog steeds super veel gedachtes, maar die mogen er gewoon zijn. Doe alsof het een film is die zich afspeelt in je hoofd waarbij je gewoon mag observeren.
 3. Wees je bewust van de gedachtes die je hebt. Gedachtes trekken soortgelijke gedachtes aan. Kies om je te richten op wat bijdraagt aan jouw leven en onthoud dat niet alles wat je bedenkt ook daadwerkelijk door jou uitgevoerd moet worden.

Ik ben benieuwd, herken je dit? En hoe ga jij er mee om? Laat je het me onder de blog weten?

Heb jij het ebook over hoogbegaafdheid al gelezen? Dat kun je gewoon gratis aanvragen!

Ik wil dat E-book!

Vorige blogVolgende blog

Comments 10

 1. Nou en of! En dan te bedenken dat mijn gedachten en ideeën niet alleen lineair en zelfs niet alleen circulair gaan, maar alle richtingen uit, op verschillende gebieden, in allerlei dimensies, op elkaar voortbouwend, over elkaar heen glijdend en plakkend, heen-en-werend, steeds weer aanpassend en polijstend, etcetera.

  Jouw “Plop……… Plop…… Plop… Plop. PlopPlopPlopPlopPlopPlopPlopPlopPlop” heb ik dan ook uitgebreid met:

  Plop……… Plop…… Plop… Plop. PlopPlopPlopPloᵖpˡlopᵖ.ˡ ͦPᵖlᵖoˡpͦᵖPᵖlˡoͦpᵖPᵖlˡoͦᵖpᵖPˡlͦᵖoᵖpˡPlͦᵖoᵖpˡPͦᵖlᵖoˡpͦᵖPᵖlˡoͦpᵖPlᵖoˡpͦPᵖlopP̹͔ͣ̄ᵖ͖̞̞͎̙̥̘̎ͮ̈ͨ̀̐ͩlᵖ̥̝̩̉̀̎o͊͗ͮ̂ͤˡ͎ͣpͦᵖ͕̭̙̩̼̬̣ͧ͂̂ͭ̓́̽P̗̤̮̺̺̜̜͗̾̒͒͂́̍ᵖl͓͉̳̮̲͐̓̀̈̐ˡo̬̲̙͖͔̰̙̻̘̲̼͇̔̋̎ͦ͊ͦͧ͐̊͐ͬ͆ͧp̳̟̥̳̬͙ͣͯ̔̈̒̍ᵖ͓͔̱̬̯̬̿̓̒́̆̚Pᵖl̟͙͕͊̐ͣˡ͔ŏ̰̼̼̫ͥ̃ͦ͋ͬͣ̾ᵖ̥̻̗p̟̗͓̫̪̮̩͒ͮ̈́̏̀̓̚ᵖ̝͍͙̭̞͖P̽́͐ˡ̂͌ͩ͊̑͛l̲̯̪̳̫̪̜͈̘̣̓ͪ̾̊ͦͥ̐̀̅͗͒ᵖ̎͐ͩͧ̐ͭ̚o̗̲̾̆ᵖ̖pˡ͓͉̝̞̼̠͔̆̊̃̂̄ͨ̒Ṗ̘̠̠̜̔͋ͦl̝̠̈̊͌ͦͣ̆̔ͅᵖ̺͉͓͓̹̲͋̂̅ͪ͛ͮõ̦̱̞̻ͥ̆ͮᵖ̹̮̩͎ͬ̒̿̌p͊ͦ̊̾ˡ̑͑P̥̻͍̱͓̱̆ͫͯ̂ͧͨͦᵖ̰͎̻͇̬͈̑̾̔̌ͥ̈l͇̩̠̙̫̹͂̃̀̽͐͆ᵖoˡ̖̻͍͇̬͉̙p̱̱̝̰ͤͦͩͨ̐ᵖ̅ͩ̅̾̀͒Ṗ̟̫̻ͪ͂ᵖ̿lˡ̣ͧo̥͖̩̭̼͓̬̻̼ͫ̃̃ͤͦ̆̎̑̔̔ͤͅpᵖ͗̃̈́ͭͤP̺͖̰̙̬̠l̲̖̲̞̪͇ᵖ̖̺̟̖̹̩o̹̥͙͊̿̿ˡp̙̜̜̜̬͓̝̠͓͇ͦͭ̏ͫ̃̊ͅP̠ͬᵖl̤ͤo͙̜̜̭͔͎p̺͕̪͓̲͎̝P̖̫͍̫̹͔͚̭ͮ̉ͨͣ̈́̈ͧ͆̄͂ͯ͌̾ͤ̽͊̀̚̚ᵖ̗̦͍̙̦̳͇̮̯̝̹̠͈̩͈̤͓̰̬͙͇̖̖̖͔̹̙̘͍̹̻̜͙͖͉̗͙̞̥̼̰̞͎͇̭̙̹̙̥͔̖̘̺̱̫̳͓̫̏̎ͬ͒͒̽̎ͮͣ͋̃ͣͧͬ͛̈ͨ̊ͩ̿̀͐̑̅̐ͫͧ̍̄̈ͩͨͬ́̔̿ͬ̅̆ͬͣ̍ͯ̒ͯ̽̏͗̓ͅḽ͍̇͊ᵖ̣̣̜͇͔̗̜̰̮͕͖̺̥̫̝͓̞̗̩͔ͣ̄ͬ̉͌̾̓̀̆̾ͫ̿̒̑̎̇͒̄̍̄̍̊̿́̏ͦͅo̩̟̺͕̱̺͔̪͚̤͓̦ͭ͊͗͌̍ͫͮ̈́̏̑̂ͤͅˡ̻͉̰͉̺͎̯̣͓͇͓ͣ̏ͧ̇͌̆͋̐ͧ̈̈p̪͉̤̰͔̼͍̠̭͚̜̝̻͓ͦ̓͌̊͛ͩ͛͒ᵖ̼̮̫̼̠̜̯̲̼̯͕̺͎̥̹̣̺͚̭͕̪̲͉̯͎̬̙̩̼̬̬̣̣ͧ͂̾̉ͧ͗̃̂ͭ̄͆̓́ͯ̽̆ͬͭ͛̄̔͆̓ͨ͊ͣͧ̐̏͌ͣ̈̇̒̒̚̚̚ͅP̖̮̦̘̲͔̞͓̙̙̜̗̙̬̣̺͍̤̣̪͙̟̙̬͇͔̗̘̥̻̯̮͕̞̤̮̺͓̞̥̯̻͔̠̺̜̜̓ͨ̔ͦ͗̂̇ͥ͋̅ͩ̾͋̈̂̍͒̆͆̒͂͒̌͗̿́̊̽͂ͯͨ͗͊́̔̽̍̊̍̇̋͐͊̏ͫ̑ͣͩ̉̏ͬ͑ͬ͊ͨͧ̓͗̓̈́̓̋̉ᵖͦ̉̊͑l̹͕̤̰̮̹̼̪͓̩͓̤̗͉͚̟̦̝̰̳̮̲̰͐̓͗̎ͧͭ̓ͮ͋ͪ̀̀̈̿̋̍̓̐̈́ˡ̗̭̙̫o͔̜̼̘̺̝͕̠͚̜͖̩̘̤͕̮͍̲̬͖̯̜̪͓̲̲̯̻̹̰̙͖͔͔̗̤̖̼͔̪̱̪͓̞̫̠͔̠̟̠̜̹̰̰̥͙͖̲̳̰̙̻̘͔̲̖̘̱̯̠̪̼̜̰̟͙̖͇̖̔̋̿̎̋̒̓͛ͦ͊̽̓͋ͫ̉ͬͫ̀̔̀̆͂͗͌ͦ͑ͬ̓̌̎̑͌ͧ͑̑͋̽̓ͫͯ͐̊͐ͫ̀ͬ͆̔̒̓̌̾̇̏ͧ̓̄͋̀̃ͯ͆͑̐̏̀ͫ̾͋̈́̎p̩͎̮͍̺̹͔̲͔̟̩̖͖̳͇͙̰̦̭̜̫̟͉͚̙̙̥̘̰̳̟̜̬͙͍̹̯̘̺͇͍̿ͣ̅͗͋ͣͯ̓̽̋̆ͣ̎ͨ̔̈̍ͤ̒ͫ̃̅̉̏̍̌̑̑ͩͤ̔̈́͋̿ͭ͒̂̍ᵖ̱͇͈̲̭̞̫͎̙̭̼͎̼̠͎͖̦͓͓͔̼͖̱̻͉͎̬̞̖̯̭̰̤̟̬̦̖͇̗̿̓ͬ̉̒̊́̒̎͋̇͌́͌͋͂̈́ͮ̋̆ͣ̈̉̒ͩͤ̓ͥͮ͋ͥͭͩ̈͑̌̚̚ͅͅͅͅP̗ͥ̑ͅᵖ̫̼̤͋̇̃ͦͅl͇̙͕̥̜̰̞̼̰͈̲̗̗̥͕̝̦̘̫̟͙͕̯̖̼͓͎͛͋̉̏̈́͛͊̐͐̏ͦ̇̂ͣ̔̒ͧͣͪ̊̓̄̍̄ͭ́ͬͫ̓̏ͣˡ̟̼͍͔o̘̫̻͈͎̞̲̼͉͍̹̣̪̯̰͙͉̹͖̳̙͎̙̼̺̬̪̺̞̘̰̦̲̙̤̗̼̞̯͔̹̼̰͇̳̫͕̪̊͆̆͂ͥ̃̅ͦ̃̓̽̆͐ͦ̔̃͗̒ͩ͛͋ͬ̓̋ͮͣ̾̑͛ͬͦ̐͌̀ͫ͋̓ͩ͊̆̈͑̇ͅᵖ̟͙̗̲̪̥̻͇̗͖̲̺̠̦͒̑̿̓̉ͮ̑ͤ͊̐̽p̬͍̦̺̬̻̠̗̪̳͙̖̩̹͇̪̬̙͉̟̳̗͉͉͔̗͓̗̮̞̭̳͇̫̹̜̬̬͍̪̮̩̹̜͙̞͒ͮ͋̇̈́́̓ͤ̏ͤ̀̄̓̄̔͊̏ͫ̒̂ͦ͒͆ͥ͆ͬ̓̈́͂͌ͧ́ͧ͂͌̂̓̾̀͑̊̃̚ᵖ̝̞̠͍͎͍̞͙̭̺̰͍̮̜̫̞̭̟̭͖̂̔́͆̔͐ͧ͆ͪ̋̏̋ͦ̈́ͬP͆̽ͥͪ́͌͑ͥͤͫ͆͐ˡ̬̤̻̖̰̩̜̝̦̣͖͎̃͛̾̏̽͊̂̈͑̎͌͛͐͐ͩ͊̈́ͥ̑͐͛̃̊̋̚ͅḻ̝̜͓̩̙̗͓̪͖̼̰̞̲̪͓͈̯̭̩̞̳̘̲̪̳̗̞̠̖̙̹̫̪͚̼̺͖͍̱̪̣͇͖̫̲̼̪̗͉̝̗̠̜͈̘̖͎̦̬̣̩ͭ̒͊̓̐̎ͦ̏ͪ̾ͥͥ̋͗ͤ̈́̈́̊ͦ̐̂ͭ̃͑ͪͯ̅̒ͦ͂́ͤ̃ͦ̉̏ͣ̂͐ͤͪͦ̿̾ͦͥ̐͒́̐͗̐̀̈̑̇̀̏̔̅ͪͯ͗͒̇͗̈́ͨͦ̏̓̉̎ͫ͑̑͛̚̚ᵖ͔̟̘̟̩͉̬͉̟̍̇͂̎̋̿ͪ̈́͐͐ͣͥͦ̏̈́̅͗ͩͧ͊̐͌ͯͭ͆͂͊̎̚̚̚ͅo̝̹̥̗̳̦̱̗͉̬̝͕̖̩̲̎ͮͦ̿̿̇͌̾͒̇ͬ͐́̐̃̆̽ͯ̌ͩ̀̓ᵖ͍̟̭̺̼͖͚̖̦pˡ̼̲̠̘̺̱͇̳̣̬̠͖̜͓͉̹̫̘̤̹͖͕̱͉̬̖̤̲̙͓͉̥͈̝̞͍̖̙̼̪͉͖̫̠̟̠͔̲̆̊ͪ͆ͣͤ̌̋̈́̃̌̐͑̂̓̑̍̂ͪ͑̄͌ͣ̂͒̈̎ͥͨ͑̎̌̾͋̒͐̎́ͬ̀ͩ͌̃ͪ̅̋ͮͅP͚̹̟̞͕̻̤̳̜̜͈͉̱̦̘̗͎̠̻̖̰̠̜̉̀̓͛̇ͫ̔̄ͦ̎ͪͤ͋ͦ̚ͅĺ̝̭̼͚͍̥͍͖̜̹͍̮̰̟̦̯̰̖̝̗̠̓̈ͤ̊̅̆͌ͦ͑ͣͭ̍ͯ̔̎ͮ̆̏̒̔ͪͤͥͩ̇͗̓̐̄ͅͅͅᵖ̠͔̬͔͍͓̖̞̩̯͔̻̼̠̲̞̺̠͓͔͚͉͓̤̹̭͓̩̝̹̝͚̜̲̬̦͋͐̂̆̅ͪ̈̄̀ͭ̃̑͛̄ͮͮ́ͧ̈ͬ̔̄͛̂̔̿̒͂ͥͩ̾̍͊ͥ͆̀ͮõ̬̮̮̘̦̰͓͇̖̻̝̱̙̞͔͕̯̺̭̠̻̰ͥͪ̆͒̾͋͋ͮ̎ͨ͂ͮ̿̔͊̾̓ͅᵖ̥̜͔̣͇̜͇̹̹͍̬͙̹̫̮͇̟͓̝͎̟̟̩͎̘̤̝̩͛̇ͬͬ̀̓̒̿̌̆ͥͦͧͨͣ͌́̾̎̊ͦ͑͑̄̔̍ͯ̊̚p̦̱͍̜̣̩̻̭̦̝͇̱͇̼̤̻̥͚̗͚̹̖͎̪͊͂ͦ͒̌̉̇̉̊̾̚ˡ͔͖̑ͣ̌͑P̘̯͙͈̠͎̗̼̯̝̖͍̹̳̙̻̣̺̥͙̝̣̭̥͓̻̺̤͍̗̗̪̫̼̜̱̠̞̜̮͓̖̬̣̱̺̿ͨͩ̊̎̆ͫͯ̂ͯͬ̑̉ͧͨ̐͐̓̓ͦͦ̍̂̓ͩ̎̿̾̄͋̿̉̉̆̀ͦ͛ͣ͒̃̄ͧͪͅͅᵖ̲͚̰̞̗̤̯̲̠̣̥͉̖̥̘̼͉̯̗͇̰̤̻̰͎̟̮͈͉̝̻͇͇̻͔̬̘̫̙͈̹̖̯̯̦͈̑̉̾̀͛̔̌̈́ͧ́͆͆ͣͥ̋̈̾ͨͣ̇͊̿ͫ̆̋ͯ̌ͬ̇͛͛ͥ̃̒̽̚̚ͅl̳̙̗̱͖͉̠͓̘̜͍̣̫̦͉͔͇̩̺͓̳͓͈̠͎̲̠̠̙̫̹̞͂̈́̍ͤͯ̃̀̉̇ͤ̽̅̋̌̂͐͂̐͆̐̈́͗̐̔ͪ͊ͫͨ͗ͤ̍ͩ̉̑̚ᵖ̐͂̌ͮͯ͗o͓̙̪̻͍ˡ̖̲̥̥̻̜͍̮͍͇̬͉̙̺̘͚ͮͬ̆̀̒͗̋̓̐̑͗͐ͥp͎̱͔̖̱̥͓̘̼̭͓̝̰̳̺̭̤̮̥ͤ͑̾̈ͭ̏ͪ̋͊̾ͦͩ͋̅͒̐̑ͣͤͨ̐ͪͬ̌ͮͪͬͤ̎̓ͅᵖ̝̯̩̯͕̹̥̗̮̗̖͖̘̠̟̠͚̞̹̯̰̼̻̅̿͗ͩ̅̑ͦ̄̿͑̾ͩ́̑ͮ̄̊́̀̑̈́ͯ̔ͣ̇͊͒͊̓͋͊Ṗ̖̘̹͍̟̫̤̠̻̆ͧͪͬ̉̋͂ͫ͊̆ͮͪͣ͂ͥ̚ͅᵖ͕̜̿ͯ̓l̳̠͍̰͗̋ͩ̊ˡ͔̣͚͚̦̣͌ͧͤ͆́̐o͍̭̗̙̮͉̳̘͉͈̞̠̥͖̩̪̱̤̝̫͖̭͉̞͇͎͚̻̣̤̱̠̘͇̰̝͕̭̭̻̼̼͓͈̝̭̬̖̼͙̻͕͍̺̘̼̤̩͇͓ͭ̃ͯͫ̍̍͌̏̃̎̅̃̃ͤͮͤ̄͐̇ͭ̃ͮ̇͊̈́ͬ̅̽ͦ͂ͦ̍̅͑̆̎ͥ̒̔̒̏̓̑̔ͤ̽̅̔̓ͪ͆̃͊͐ͤ̂̑͂̏͊̾̑̑̈́͐̌̒̚ͅͅͅͅpᵖ̠̩̙̞͓̟̯̍̐͗ͥ̐ͫ̃̃͋̑ͯ̈́ͮͭͤṖ̺͖̲͇̜̱͖̺̥̬̣̳̻͍̰͔̰̱̺̻̗̙̬̠ͥ̆̈̒l̲̰͍̖̲̞̱͉̥̮̗̙̪͇̞̗̫ͭ̎ͬ̈̑ͬͮ͒̓ͦ̓̋ͧ͒̾͊͆̈́͆ͮͅᵖ̥̖͈̮̦̺̟̭͔̰̺̻̖̹̗̦̼̩ͭ̐̓ͪ̋̔̉̋ͯ̾ͭ͐ͅo̟̯͉̺̜̲̱̻̹̥̥̯̺̤̹͕̮̝͚̥̠̳͓͔̻̣̪͙̅͗̐͊͆̉ͭͤ̅̿̿̎̇̅͒̈́̍͌ͮ̓ͣ̈̃ͣ͗̄̿ͦ̉̎ͨ̆ͯ̚ˡp̬̲̳̱̙̠͚̜̜̥̺̲̗͈̻̼̞̬̫̜̬͉̼͙̙̞͓͔͖͎͓̼̝̲̻̞̜̰̝̰̘̠̝̖̞͓̩͖̟̰̪̣͇̻̯͊͐͐ͦ̽̇͆͐͋̆͒̐͛̿͐͑̆̓̆̅̀͊̇ͦͭ̂͒̏̅͑ͫͧ͊̃̒ͦ̒ͭͤ̓̊ͨ̋͛ͦ̍ͪ͆͑͂͐ͪͩ͂̐̈̍̑͊͒̌̽̚ͅͅͅP̦̻̯̗̥̜̼̠̗͚͓͆̈́ͬ̍ͧ̈́ͥ̑͗͛ͣᵖͩ̉͛̂̉l̮̩̣̤͑ͤ̈́̚ȯ̘̮̼̘͇̥͙̠̘̺̠̺̜̣̯͍͇̲͎̳̜̭̭̘̹̮̣͍̞̺͔̹̳͖̞͕͎̎̑̓ͦ͑͊ͥ͐ͯ̽̋ͩ̄̈́̑̅͋ͨ͗ͦ̀́̌͊̐͂ͭͧ̐̊̂̚ͅͅp̺͖̘̝͚͕̫͖̪͓̗͕̘̭͍̘̲̰̬̪͉̻̹͎̣͙̤͖̝̀ͥ̂͂̆̽̽̒̓̿͗̇̔̌͆ͪ̔ͅP̖̫͍̫̹͔͚̭ͮ̉ͨͣ̈́̈ͧ͆̄͂ͯ͌̾ͤ̽͊̀̚̚ᵖ̗̦͍̙̦̳͇̮̯̝̹̠͈̩͈̤͓̰̬͙͇̖̖̖͔̹̙̘͍̹̻̜͙͖͉̗͙̞̥̼̰̞͎͇̭̙̹̙̥͔̖̘̺̱̫̳͓̫̏̎ͬ͒͒̽̎ͮͣ͋̃ͣͧͬ͛̈ͨ̊ͩ̿̀͐̑̅̐ͫͧ̍̄̈ͩͨͬ́̔̿ͬ̅̆ͬͣ̍ͯ̒ͯ̽̏͗̓ͅḽ͍̇͊ᵖ̣̣̜͇͔̗̜̰̮͕͖̺̥̫̝͓̞̗̩͔ͣ̄ͬ̉͌̾̓̀̆̾ͫ̿̒̑̎̇͒̄̍̄̍̊̿́̏ͦͅo̩̟̺͕̱̺͔̪͚̤͓̦ͭ͊͗͌̍ͫͮ̈́̏̑̂ͤͅˡ̻͉̰͉̺͎̯̣͓͇͓ͣ̏ͧ̇͌̆͋̐ͧ̈̈p̪͉̤̰͔̼͍̠̭͚̜̝̻͓ͦ̓͌̊͛ͩ͛͒ᵖ̼̮̫̼̠̜̯̲̼̯͕̺͎̥̹̣̺͚̭͕̪̲͉̯͎̬̙̩̼̬̬̣̣ͧ͂̾̉ͧ͗̃̂ͭ̄͆̓́ͯ̽̆ͬͭ͛̄̔͆̓ͨ͊ͣͧ̐̏͌ͣ̈̇̒̒̚̚̚ͅP̖̮̦̘̲͔̞͓̙̙̜̗̙̬̣̺͍̤̣̪͙̟̙̬͇͔̗̘̥̻̯̮͕̞̤̮̺͓̞̥̯̻͔̠̺̜̜̓ͨ̔ͦ͗̂̇ͥ͋̅ͩ̾͋̈̂̍͒̆͆̒͂͒̌͗̿́̊̽͂ͯͨ͗͊́̔̽̍̊̍̇̋͐͊̏ͫ̑ͣͩ̉̏ͬ͑ͬ͊ͨͧ̓͗̓̈́̓̋̉ᵖͦ̉̊͑l̹͕̤̰̮̹̼̪͓̩͓̤̗͉͚̟̦̝̰̳̮̲̰͐̓͗̎ͧͭ̓ͮ͋ͪ̀̀̈̿̋̍̓̐̈́ˡ̗̭̙̫o͔̜̼̘̺̝͕̠͚̜͖̩̘̤͕̮͍̲̬͖̯̜̪͓̲̲̯̻̹̰̙͖͔͔̗̤̖̼͔̪̱̪͓̞̫̠͔̠̟̠̜̹̰̰̥͙͖̲̳̰̙̻̘͔̲̖̘̱̯̠̪̼̜̰̟͙̖͇̖̔̋̿̎̋̒̓͛ͦ͊̽̓͋ͫ̉ͬͫ̀̔̀̆͂͗͌ͦ͑ͬ̓̌̎̑͌ͧ͑̑͋̽̓ͫͯ͐̊͐ͫ̀ͬ͆̔̒̓̌̾̇̏ͧ̓̄͋̀̃ͯ͆͑̐̏̀ͫ̾͋̈́̎p̩͎̮͍̺̹͔̲͔̟̩̖͖̳͇͙̰̦̭̜̫̟͉͚̙̙̥̘̰̳̟̜̬͙͍̹̯̘̺͇͍̿ͣ̅͗͋ͣͯ̓̽̋̆ͣ̎ͨ̔̈̍ͤ̒ͫ̃̅̉̏̍̌̑̑ͩͤ̔̈́͋̿ͭ͒̂̍ᵖ̱͇͈̲̭̞̫͎̙̭̼͎̼̠͎͖̦͓͓͔̼͖̱̻͉͎̬̞̖̯̭̰̤̟̬̦̖͇̗̿̓ͬ̉̒̊́̒̎͋̇͌́͌͋͂̈́ͮ̋̆ͣ̈̉̒ͩͤ̓ͥͮ͋ͥͭͩ̈͑̌̚̚ͅͅͅͅP̗ͥ̑ͅᵖ̫̼̤͋̇̃ͦͅl͇̙͕̥̜̰̞̼̰͈̲̗̗̥͕̝̦̘̫̟͙͕̯̖̼͓͎͛͋̉̏̈́͛͊̐͐̏ͦ̇̂ͣ̔̒ͧͣͪ̊̓̄̍̄ͭ́ͬͫ̓̏ͣˡ̟̼͍͔o̘̫̻͈͎̞̲̼͉͍̹̣̪̯̰͙͉̹͖̳̙͎̙̼̺̬̪̺̞̘̰̦̲̙̤̗̼̞̯͔̹̼̰͇̳̫͕̪̊͆̆͂ͥ̃̅ͦ̃̓̽̆͐ͦ̔̃͗̒ͩ͛͋ͬ̓̋ͮͣ̾̑͛ͬͦ̐͌̀ͫ͋̓ͩ͊̆̈͑̇ͅᵖ̟͙̗̲̪̥̻͇̗͖̲̺̠̦͒̑̿̓̉ͮ̑ͤ͊̐̽p̬͍̦̺̬̻̠̗̪̳͙̖̩̹͇̪̬̙͉̟̳̗͉͉͔̗͓̗̮̞̭̳͇̫̹̜̬̬͍̪̮̩̹̜͙̞͒ͮ͋̇̈́́̓ͤ̏ͤ̀̄̓̄̔͊̏ͫ̒̂ͦ͒͆ͥ͆ͬ̓̈́͂͌ͧ́ͧ͂͌̂̓̾̀͑̊̃̚ᵖ̝̞̠͍͎͍̞͙̭̺̰͍̮̜̫̞̭̟̭͖̂̔́͆̔͐ͧ͆ͪ̋̏̋ͦ̈́ͬP͆̽ͥͪ́͌͑ͥͤͫ͆͐ˡ̬̤̻̖̰̩̜̝̦̣͖͎̃͛̾̏̽͊̂̈͑̎͌͛͐͐ͩ͊̈́ͥ̑͐͛̃̊̋̚ͅḻ̝̜͓̩̙̗͓̪͖̼̰̞̲̪͓͈̯̭̩̞̳̘̲̪̳̗̞̠̖̙̹̫̪͚̼̺͖͍̱̪̣͇͖̫̲̼̪̗͉̝̗̠̜͈̘̖͎̦̬̣̩ͭ̒͊̓̐̎ͦ̏ͪ̾ͥͥ̋͗ͤ̈́̈́̊ͦ̐̂ͭ̃͑ͪͯ̅̒ͦ͂́ͤ̃ͦ̉̏ͣ̂͐ͤͪͦ̿̾ͦͥ̐͒́̐͗̐̀̈̑̇̀̏̔̅ͪͯ͗͒̇͗̈́ͨͦ̏̓̉̎ͫ͑̑͛̚̚ᵖ͔̟̘̟̩͉̬͉̟̍̇͂̎̋̿ͪ̈́͐͐ͣͥͦ̏̈́̅͗ͩͧ͊̐͌ͯͭ͆͂͊̎̚̚̚ͅo̝̹̥̗̳̦̱̗͉̬̝͕̖̩̲̎ͮͦ̿̿̇͌̾͒̇ͬ͐́̐̃̆̽ͯ̌ͩ̀̓ᵖ͍̟̭̺̼͖͚̖̦pˡ̼̲̠̘̺̱͇̳̣̬̠͖̜͓͉̹̫̘̤̹͖͕̱͉̬̖̤̲̙͓͉̥͈̝̞͍̖̙̼̪͉͖̫̠̟̠͔̲̆̊ͪ͆ͣͤ̌̋̈́̃̌̐͑̂̓̑̍̂ͪ͑̄͌ͣ̂͒̈̎ͥͨ͑̎̌̾͋̒͐̎́ͬ̀ͩ͌̃ͪ̅̋ͮͅP͚̹̟̞͕̻̤̳̜̜͈͉̱̦̘̗͎̠̻̖̰̠̜̉̀̓͛̇ͫ̔̄ͦ̎ͪͤ͋ͦ̚ͅĺ̝̭̼͚͍̥͍͖̜̹͍̮̰̟̦̯̰̖̝̗̠̓̈ͤ̊̅̆͌ͦ͑ͣͭ̍ͯ̔̎ͮ̆̏̒̔ͪͤͥͩ̇͗̓̐̄ͅͅͅᵖ̠͔̬͔͍͓̖̞̩̯͔̻̼̠̲̞̺̠͓͔͚͉͓̤̹̭͓̩̝̹̝͚̜̲̬̦͋͐̂̆̅ͪ̈̄̀ͭ̃̑͛̄ͮͮ́ͧ̈ͬ̔̄͛̂̔̿̒͂ͥͩ̾̍͊ͥ͆̀ͮõ̬̮̮̘̦̰͓͇̖̻̝̱̙̞͔͕̯̺̭̠̻̰ͥͪ̆͒̾͋͋ͮ̎ͨ͂ͮ̿̔͊̾̓ͅᵖ̥̜͔̣͇̜͇̹̹͍̬͙̹̫̮͇̟͓̝͎̟̟̩͎̘̤̝̩͛̇ͬͬ̀̓̒̿̌̆ͥͦͧͨͣ͌́̾̎̊ͦ͑͑̄̔̍ͯ̊̚p̦̱͍̜̣̩̻̭̦̝͇̱͇̼̤̻̥͚̗͚̹̖͎̪͊͂ͦ͒̌̉̇̉̊̾̚ˡ͔͖̑ͣ̌͑P̘̯͙͈̠͎̗̼̯̝̖͍̹̳̙̻̣̺̥͙̝̣̭̥͓̻̺̤͍̗̗̪̫̼̜̱̠̞̜̮͓̖̬̣̱̺̿ͨͩ̊̎̆ͫͯ̂ͯͬ̑̉ͧͨ̐͐̓̓ͦͦ̍̂̓ͩ̎̿̾̄͋̿̉̉̆̀ͦ͛ͣ͒̃̄ͧͪͅͅᵖ̲͚̰̞̗̤̯̲̠̣̥͉̖̥̘̼͉̯̗͇̰̤̻̰͎̟̮͈͉̝̻͇͇̻͔̬̘̫̙͈̹̖̯̯̦͈̑̉̾̀͛̔̌̈́ͧ́͆͆ͣͥ̋̈̾ͨͣ̇͊̿ͫ̆̋ͯ̌ͬ̇͛͛ͥ̃̒̽̚̚ͅl̳̙̗̱͖͉̠͓̘̜͍̣̫̦͉͔͇̩̺͓̳͓͈̠͎̲̠̠̙̫̹̞͂̈́̍ͤͯ̃̀̉̇ͤ̽̅̋̌̂͐͂̐͆̐̈́͗̐̔ͪ͊ͫͨ͗ͤ̍ͩ̉̑̚ᵖ̐͂̌ͮͯ͗o͓̙̪̻͍ˡ̖̲̥̥̻̜͍̮͍͇̬͉̙̺̘͚ͮͬ̆̀̒͗̋̓̐̑͗͐ͥp͎̱͔̖̱̥͓̘̼̭͓̝̰̳̺̭̤̮̥ͤ͑̾̈ͭ̏ͪ̋͊̾ͦͩ͋̅͒̐̑ͣͤͨ̐ͪͬ̌ͮͪͬͤ̎̓ͅᵖ̝̯̩̯͕̹̥̗̮̗̖͖̘̠̟̠͚̞̹̯̰̼̻̅̿͗ͩ̅̑ͦ̄̿͑̾ͩ́̑ͮ̄̊́̀̑̈́ͯ̔ͣ̇͊͒͊̓͋͊Ṗ̖̘̹͍̟̫̤̠̻̆ͧͪͬ̉̋͂ͫ͊̆ͮͪͣ͂ͥ̚ͅᵖ͕̜̿ͯ̓l̳̠͍̰͗̋ͩ̊ˡ͔̣͚͚̦̣͌ͧͤ͆́̐o͍̭̗̙̮͉̳̘͉͈̞̠̥͖̩̪̱̤̝̫͖̭͉̞͇͎͚̻̣̤̱̠̘͇̰̝͕̭̭̻̼̼͓͈̝̭̬̖̼͙̻͕͍̺̘̼̤̩͇͓ͭ̃ͯͫ̍̍͌̏̃̎̅̃̃ͤͮͤ̄͐̇ͭ̃ͮ̇͊̈́ͬ̅̽ͦ͂ͦ̍̅͑̆̎ͥ̒̔̒̏̓̑̔ͤ̽̅̔̓ͪ͆̃͊͐ͤ̂̑͂̏͊̾̑̑̈́͐̌̒̚ͅͅͅͅpᵖ̠̩̙̞͓̟̯̍̐͗ͥ̐ͫ̃̃͋̑ͯ̈́ͮͭͤṖ̺͖̲͇̜̱͖̺̥̬̣̳̻͍̰͔̰̱̺̻̗̙̬̠ͥ̆̈̒l̲̰͍̖̲̞̱͉̥̮̗̙̪͇̞̗̫ͭ̎ͬ̈̑ͬͮ͒̓ͦ̓̋ͧ͒̾͊͆̈́͆ͮͅᵖ̥̖͈̮̦̺̟̭͔̰̺̻̖̹̗̦̼̩ͭ̐̓ͪ̋̔̉̋ͯ̾ͭ͐ͅo̟̯͉̺̜̲̱̻̹̥̥̯̺̤̹͕̮̝͚̥̠̳͓͔̻̣̪͙̅͗̐͊͆̉ͭͤ̅̿̿̎̇̅͒̈́̍͌ͮ̓ͣ̈̃ͣ͗̄̿ͦ̉̎ͨ̆ͯ̚ˡp̬̲̳̱̙̠͚̜̜̥̺̲̗͈̻̼̞̬̫̜̬͉̼͙̙̞͓͔͖͎͓̼̝̲̻̞̜̰̝̰̘̠̝̖̞͓̩͖̟̰̪̣͇̻̯͊͐͐ͦ̽̇͆͐͋̆͒̐͛̿͐͑̆̓̆̅̀͊̇ͦͭ̂͒̏̅͑ͫͧ͊̃̒ͦ̒ͭͤ̓̊ͨ̋͛ͦ̍ͪ͆͑͂͐ͪͩ͂̐̈̍̑͊͒̌̽̚ͅͅͅP̦̻̯̗̥̜̼̠̗͚͓͆̈́ͬ̍ͧ̈́ͥ̑͗͛ͣᵖͩ̉͛̂̉l̮̩̣̤͑ͤ̈́̚ȯ̘̮̼̘͇̥͙̠̘̺̠̺̜̣̯͍͇̲͎̳̜̭̭̘̹̮̣͍̞̺͔̹̳͖̞͕͎̎̑̓ͦ͑͊ͥ͐ͯ̽̋ͩ̄̈́̑̅͋ͨ͗ͦ̀́̌͊̐͂ͭͧ̐̊̂̚ͅͅp̺͖̘̝͚͕̫͖̪͓̗͕̘̭͍̘̲̰̬̪͉̻̹͎̣͙̤͖̝̀ͥ̂͂̆̽̽̒̓̿͗̇̔̌͆ͪ̔ͅ

  😉

  Mediteren doe ik inderdaad ook, is heel behulpzaam. Op verschillende manieren, net waar mijn pet naar staat en wat ik denk dat op dat moment het beste past bij wat ik nodig heb. Net als wandelen of gewoon stil zijn in de natuur of ‘moodsurfen’. Een stuk tijd waarin ik niets moet van mezelf, lekker mag niksen en aanrommelen. Met een kop thee en een stripboek op de bank. Even indommelen of dagdromen. Alleen maar even zijn, hier en nu.

 2. Sinds een week heb ik het mediteren hervat. Ik ‘zit’ trouw twintig minuten aan het begin van mijn dag. Gedachten fladderen overal naartoe, maar ik slaag er steeds beter in om me niet te laten meeslepen. Het is de afsluiting van mijn dagelijks buikspierkwartier… ook aan het begin van mijn dag. Een gezonde geest in een gezond lichaam: zo belangrijk!

 3. Ja hoor, uit zetten zodra het kan. Focus op mijn werk als kunstenaar, daar wordt ik zen van en zet ik de wekker om niet vergeten te eten 😉 lekker alleen aan mijn creatie denken, hoe los ik dit dingetje op en dat dingetje en OH kijk nou dat is nog mooier/leuker. Snachts ga ik daar dan mee door soms als ik niet kan slapen. Los ik al die constructieve belemmeringen op..
  dus ik kan hardlopen en muziek maken en kunst makn erg aanbevelen
  Groet Eef

 4. Heel herkenbaar en fijn om te lezen dat ik hierin niet de enige ben. Constant op je hoede zijn dat je hoofd niet alles overneemt. Das best n karwei. Soms is het fijn snel oplossingen en verbanden te zien maar af en toe rust in je hoofd is wel noodzaak.

 5. Zooo herkenbaar maar ook zo in gedachten zijn dat alles waar je spullen neerlegt niet meer terug kunt vinden en je je hele reis door je woning / gebied moet afstruinen , in gedachten op een plek zijn en dan niet weten wat je daar ook weer deed , pfff Haha

 6. Wat ik doe, is vooral beleven wat er NU is. Misschien is dat ook wel een vorm van meditatie. Kijken, ervaren, zonder gedachten, zonder te blijven ‘haken’. En dan pas weer gaan denken als ik ergens aan begin dst aandacht vraagt. Wel lastig om in eerste instantie dan daarbij te blijven. Dat moet ik soms bewust tegen mezelf zeggen.

  1. Ja, mooi Hanneke! In het begin lastig, maar het wordt steeds makkelijker. Goed om er bewust mee bezig te blijven 🙂

 7. Dank je wel, dit was precies wat ik vandaag even nodig had.

  Ik weet nog dat ik op mijn vijfde voor Sinterklaas een “ leeg hoofd” vroeg…
  Sindsdien heb ik wel wat geleerd, hoor, maar in drukke tijden, waarin alle ballen tegelijk extra hoog en mooi de lucht in moeten, betrap ik me er op dat ik negatief naar mezelf ga kijken en alles wat er moet enorm ga overdrijven.
  Hoe ik mezelf bij de les houd:
  Tegen stress:
  Relativeren ( de zon gaat heus morgen gewoon weer op, wat er ook gebeurt, of ik vlieg als het ware de ruimte in en zie ons onbeduidende gekrioel.)
  Mezelf voorhouden dat “ goed” alleen belangrijk is t.o.v. je eigen groei. Er is namelijk altijd iemand beter, of slechter dan jij in war je doet.
  En om mijn hoofd leeg te maken: musiceren ( hyperfocus op iets positiefs (behalve als ik negatief over mijn prestaties denk))
  Lezen, helemaal weg zijn uit mijn eigen verhaal..
  Tuinieren.

  Fijne dag!
  Karien
  ( juf in het basisonderwijs, professioneel klarinettiste en zangeres, moeder van drie kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *